sim only

Prepaid Sim Only Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeuzemogelijkheid. Bij Beleenvoudig vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Ben.Het maakt niet uit of je het goedkoopste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only vergelijken?

Op het moment dat u nog tevreden bent over uwhuidige mobieltje kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only contractaf te sluiten. Bij ons kunt u simpel Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk van betekenis Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk abonnement informatie over:

  • Wat deabonnementskosten per maandis.
  • Wat de totale korting op uwabonnement is.
  • Wat de totale abonnementskostenmaandelijks is.
  • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enonkosten voor nummerbehoud zijn.
  • Wat de prijs is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste beslissingis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? allichtkunt u het tevens allemaal kiezen, dat is compleetaan u. Bij het Sim Onlycontract vergelijken is het belangrijk dat u met meerdere dingen rekening houdt:

  • Hoeveel belminuten u maandelijks nodig heeft.
  • Hoeveel sms-berichten u elke maand nog verstuurt.
  • Hoeveel MB aan internet op demobiel u per maandverbruikt.

Op het moment u uw mobieltje gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er te allen tijde wel eentje die bij upast.

De diverse Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een klein bedrag een Sim Only kopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een abonnement met smartphone, is hetin de regel lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je jouw abonnement elke maand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je abonnementmogelijk is bij jetelecomaanbieder. Je kan dan het slimstemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

Simlockvrije telefoon

Ernaast is een iPhone mobiele telefoon zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobiele telefoon weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement voor jou het goedkopere is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is waarschijnlijk voldoende om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een andereprovider?

Overstappers kunnen meestal gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude telecomprovider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomaanbieder de overstap regelen. Denieuwe telecomaanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste providers brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Een aantalproviders verrekenen die kosten met de eerstemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaaktevens nieuwe betere tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertoch naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only contract ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primabeslissing wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is vooraldoelmatig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van betekenisdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Pluspunten Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een smartphone plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige telecomproviderzul je tevens nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobieltje abonnement.Het verlengen van je mobiele telefooncontract bij je huidigetelecomprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde telecomaanbieder je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefooncontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven